Disclaimer

Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Time Shift is zorgvuldig te werk gegaan bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Time Shift staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Time shift aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Time Shift wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Time Shift garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Time Shift niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Time Shift wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Time Shift, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Time Shift, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van medewerkers van Time Shift.

Op deze website en op de Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer juli 2019

© 2021 - Time Shift B.V. - Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Disclaimer